درباره ما

رهبری هوشمندانه

زندگی برتر

قفل های هوشمند آی کی ارمغان تکنولوژی پیشرفته با مفهوم کلی قفل های سنتی هماهنگی دقیقی بین امنیت و رفاه فراهم آورده و بر این اساس به منظور حفظ مفهوم شرایط زندگی فوق العاده هوشمند شرکت آی کی تمام تلاش خود را برای تحقق  , توسعه و تولید محصولات ساختمانی انجام داده است و حاصل آن یک زنجیره کامل صنعتی از قفل های هوشمند در جهت امنیت است که شامل محصولات ذیل می باشد:

 قفل اثر انگشت ,قفل القائی , کنترل از راه دور , صفحه کلیدی و قفل کارتی .